U objednávek obdržených do 3.12. garantujeme dodání do Vánoc. U objednávek po tomto datu bude záležet na skladových a výrobních možnostech, budeme je řešit individuálně. Děkujeme za pochopení.

Na odeslání objednávek máme až 3 týdny, jak máme uvedeno v obchodních podmínkách. Objednávky jsou náročnější na zabalení a bereme je popořadě. Je třeba s tím počítat a udělat si objednávku s předstihem. 

Obchodní podmínky

internetový obchod Keramika Krumvíř


1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé na základě nebo v souvislosti s Registrací a/nebo uzavřením Kupní smlouvy v rámci E-shopu. E-shop není určen pro osoby mladší 16 let.

1.2 Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování písemností: Keramika Krumvíř, spol. s.r.o., Krumvíř 206, PSČ 691 73

Adresa pro doručování elektronické pošty: eshop@keramikakrumvir.cz

1.3 Registrací a/nebo uzavřením Kupní smlouvy (odesláním Objednávky) Kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odlišná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.4 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek jsou sjednány v českém jazyce.

1.5 Tyto Obchodní podmínky stanoví rozdílná práva a povinnosti pro Kupujícího spotřebitele a Kupujícího podnikatele.

1.6 Prodávající je oprávněn znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího vzniklá za účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Definice

2.1 Pojmy uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají pro účely Obchodních podmínek následující význam:

DPH

Daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

E-shop

Internetový obchod Keramika Krumvíř provozovaný Prodávajícím na Webu, sloužící k zobrazení, výběru a objednávání zboží ze strany Kupujícího prostřednictvím Webu.

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Kupní smlouva

Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím Webu, ve smyslu ustanovení § 2077 a následujících Občanského zákoníku, a potvrzené ze strany Prodávajícího.

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Obchodní podmínky

Jsou tyto obchodní podmínky pro nákup prostřednictvím E-shopu.

Objednávka

Objednávka specifikovaná v článku 5 těchto Obchodních podmínek.

Prodávající

Společnost Keramika Krumvíř, spol. s.r.o., IČO: 18511139, se sídlem Krumvíř 206, PSČ 691 73, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3555.

Registrace

Vytvoření Účtu (vyplněním povinných registračních a přístupových údajů) na základě elektronické registrace na Webu.

Účet

Účet vytvořený Kupujícím na základě jeho Registrace na Webu.

Kupující

Fyzická či právnická osoba, která provedla Registraci a která v rámci E‑shopu uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím. Kupujícím je vždy osoba starší 16 let. Jako Kupující je označován jako Kupující spotřebitel, tak Kupující podnikatel.

Kupující spotřebitel

Fyzická osoba (člověk) ve smyslu § 419 Občanského zákoníku, tzn., která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem se řídí těmito Obchodními podmínkami, dále zejména Občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující podnikatel

Fyzická či právnická osoba ve smyslu § 420 Občanského zákoníku, tzn., která uzavírá Kupní smlouvu související s vlastních obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ta, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující bere na vědomí, že v případě, že v rámci Objednávky vyplní IČO, bude pro další účely vyplývající z těchto Obchodník podmínek považován za Kupujícího podnikatele.

Web

Webové stránky provozované Prodávajícím na adrese www.keramikakrumvir.cz.

3. Základní pravidla E-shopu, Registrace, Účet

3.1 Kupující může objednat zboží prostřednictvím svého Účtu zřízeného na základě Registrace nebo i bez Registrace prostřednictvím objednávkového formuláře. Kupující prohlašuje, že nejpozději v den Registrace nebo v den odeslání Objednávky dosáhl 16 let.

3.2 Přístup k Účtu je zabezpečen přístupovými údaji, které si Kupující sám zvolí. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů k Učtu.

3.3 Kupující bere na vědomí, že Prodávající v souvislosti s Registrací a/nebo Objednávkou zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s GDPR. Bližší informace jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů dostupné na Webu. Kupující je povinen při Registraci a/nebo Objednávce uvádět pouze pravdivé údaje. Současně je povinen informovat o jakékoliv změně ve svých osobních údajích, jež Prodávajícímu v souvislosti s Registrací a/nebo Objednávkou poskytl (případně sám v rámci svého Účtu změnu provést), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy tato změna nastane.

3.4 Kupující bere na vědomí, že Prodávající v souvislosti s Registrací a/nebo s Objednávkou získal emailovou adresu Kupujícího a může ji využít pro potřeby zasílání obchodních sdělení týkajících se dalších obdobných výrobků nebo služeb Prodávajícího za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, pokud toto Kupující neodmítne.

3.5 Prodávající je oprávněn zrušit Účet, a to zejména v případě, kdy jej Kupující neužívá déle než 60 měsíců nebo pokud Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).

3.6 Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo E-shop/Účet kdykoliv odstavit, změnit a/nebo je znepřístupnit z Webu. Prodávající má právo omezit přístup k E‑shopu/Účtu za účelem provedení aktualizace a/nebo úpravy, přičemž se zavazuje o této skutečnosti informovat Kupující prostřednictvím Webu.

3.7 Kupující bere na vědomí, že Web včetně všech jeho částí (logo, jiné grafické prvky, formuláře, texty apod.) jsou autorským dílem, k němuž Prodávající vykonává majetková autorská práva. Kupující není oprávněn k užití těchto autorských děl.

4. Informace o zboží a cenách

4.1 Informace o zboží, včetně cen a základních vlastností zboží jsou uvedeny u jednotlivého zboží v rámci produktové nabídky E‑shopu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků a příspěvků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v E‑shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost sjednání odlišných podmínek v Kupní smlouvě. Náklady na balení a dodání zboží uvedené v rámci E-shopu se vztahují pouze na dodání zboží v rámci České republiky.

4.2 Kupující bere na vědomí, že:

4.2.1 Prezentace zboží v E-shopu má pouze informativní charakter a není nabídkou (návrhem na uzavření Kupní smlouvy) ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku.

4.2.2 Prodávající není povinen ohledně prezentovaného zboží uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím.

5. Objednávka (uzavření Kupní smlouvy)

5.1 K uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dochází na základě Objednávky ze strany Kupujícího a potvrzení o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího.

5.2 Kupující může vytvořit Objednávku zboží:

5.2.1 Prostřednictvím Účtu, provedl-li předchozí Registraci.

5.2.2 Vyplněním objednávkového formuláře bez Registrace.

5.3 Kupující zboží objedná tak, že vybrané zboží „vloží“ v požadovaném počtu kusů do elektronického košíku a vyplní další údaje (zejména pak údaje o způsobu platby a dodání zboží) prostřednictvím objednávkového formuláře, který je dostupný na Webu. V případě, že Kupující přistupuje k nákupu prostřednictvím svého Účtu, jsou některé údaje v objednávkovém formuláři automaticky předvyplněny dle údajů z Účtu. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

5.3.1 Identifikační a adresní údaje Kupujícího.

5.3.2 Specifikace objednávaného zboží. Množství.

5.3.3 Způsob úhrady kupní ceny.

5.3.4 Způsob dodání zboží.

5.3.5 Informace a nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále „Objednávka“).

5.4 Před odesláním Objednávky může Kupující kontrolovat a měnit zadané údaje. Objednávka je dokončena ve chvíli, kdy Kupující klikne na tlačítko "Potvrdit objednávku". Kupující odpovídá za to, že všechny údaje uvedené v Objednávce jsou správné a úplné.

5.5 Kupující je povinen vyplnit všechny povinná textová pole Objednávky a potvrdit seznámení s těmito Obchodními podmínkami a Informací o zpracování osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že v případě, že v rámci Objednávky vyplní IČO, bude pro další účely vyplývající z těchto Obchodník podmínek považován za Kupujícího podnikatele.

5.6 Je-li Objednávka přijata, potvrdí Prodávající její přijetí Kupujícímu následně po doručení Objednávky na jeho e‑mailovou adresu uvedenou v Objednávce nebo zadanou v rámci Účtu. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn požádat jej, aby dodatečně potvrdil Objednávku i jiným způsobem, a to buď písemně či telefonicky.

5.7 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou v Objednávce doručeno potvrzení Prodávajícího o přijetí Objednávky.

5.8 V případě, že Prodávající není schopen dodat některé z požadovaného zboží, informuje o tomto Kupujícího / zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena doručením potvrzení Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na emailovou adresu uvedenu výše v těchto Obchodních podmínkách.

5.9 Kupující bere na vědomí, že všechny Objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit Objednávku do doby, než je mu doručeno oznámení o přijetí Objednávky ze strany Prodávajícího, a to na email Prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách.

5.10 Kupující bere na vědomí, že v případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v E‑shopu, která je ve zřejmém nepoměru k hodnotě zboží nebo při vytvoření Objednávky, není Prodávající povinen dodat Kupujícím zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu a současně mu zašle na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

5.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady, které Kupujícímu v této souvislosti vznikají (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.12 Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit až do okamžiku odeslání zboží, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.

5.13 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného uhrazení kupní ceny zboží Kupujícím.

6. Platební podmínky, způsob úhrady, lhůta odeslání

6.1 Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží spolu s náklady spojenými s balením a dodáním zboží ve výši dle Objednávky (Kupní smlouvy), a to některým z následujících způsobů dle volby Kupujícího v Objednávce. Není-li určeno/dohodnuto jinak, rozumí se kupní cenou rovněž náklady související s dodáním zboží.

6.2 Kupující může v rámci Objednávky zvolit některý z následujících způsobů úhrady.

6.2.1 Osobně v hotovosti / bezhotovostně platební kartou v místě sídla Prodávajícího na adrese Krumvíř 206, PSČ 691 73, během provozní doby: PO-PÁ, od 7 – 15 hodin. Kupní cena je splatná při převzetí zboží.

6.2.2 V hotovosti dobírkou při převzetí zboží prostřednictvím zvolené přepravní služby v místě určeném Kupujícím. Kupní cena je splatná při převzetí zboží.

6.2.3 Bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího. Platební údaje Kupující obdrží společně s fakturou po provedení Objednávky zboží. Kupní cena je splatná ve lhůtě 7 dní, přičemž zboží bude Kupujícímu odesláno následně po uhrazení Kupní ceny, s ohledem na skladové zásoby.  Kupní cena je uhrazena dnem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

6.3 Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím však není dotčena povinnost Kupujícího hradit ve stanovených případě kupní cenu předem.

6.4 Prodávající je povinen ohledně plateb provedených na základě Kupní smlouvy vystavit Kupujícímu daňový doklad (fakturu). V případě osobního odběru vystaví Prodávající fakturu při uhrazení kupní ceny. V případě dodání zboží prostřednictvím přepravní služby, je faktura připojena ke zboží nebo je Kupujícímu doručena na jeho e‑mailovou adresu.

6.5 Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6.6 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží uhrazením celé kupní ceny za zboží (výhrada vlastnického práva), včetně nákladů na jeho dodání; ne však dříve, než si zboží převezme. Okamžikem převzetí (příp. okamžikem, kdy měl Kupující povinnost dle Kupní smlouvy zboží převzít, avšak tak neučinil) přechází na Kupujícího odpovědnost za nahodilou zkázu.

6.7. Lhůta pro odeslání zboží činí maximálně 3 týdny. Vše se odvíjí od skladových zásob Prodávajícího - výrobce. Pokud by Prodávající nemohl zaručit tuto lhůtu bude o tom Kupujícího informovat emailovou formou. 
Veškeré výpadky e-shopu stejně, tak i nemožnost odesílání z důvodu čerpání řádné dovolené Prodávající uvádí na webových stránkách v hlavičce.

7. Dodání zboží

7.1 Kupující je oprávněn zvolit si způsob dodání zboží v rámci Objednávky.

7.2 V případě, že je Prodávající povinen, v o souladu s Kupní smlouvou, dodat zboží na Kupujícím určené místo, je Kupující povinen zboží převzít. Pokud Kupující zboží nepřevezme nebo odmítne zboží převzít bez uvedení důvodu, je povinen uhradit Prodávajícímu vzniklou škodu odpovídající zejména náhradě nákladů spojených s dodáním zboží.

7.3 Při převzetí zboží od sjednaného přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zboží převzít.

7.4 Pokud z důvodu na straně Kupujícího bude zboží dodáváno opakovaně nebo odlišným způsobem, než bylo sjednáno na základě Objednávky v Kupní smlouvě, je Kupující povinen uhradit náklady Prodávajícího, které mu z těchto důvodů vznikly.

8. Odstoupení od Kupní smlouvy

8.1 Kupující spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy činí 14 dní ode dne převzetí zboží nebo ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě, že je předmětem Kupní smlouvy dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí. K dodržení lhůty pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu před uplynutím uvedené lhůty.

8.2 K odstoupení může Kupující spotřebitel využít formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, který je k dispozici ZDE, není to však povinností. Odstoupení je možné zaslat písemně (včetně podpisu Kupujícího spotřebitele) např. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky z e-mailu zadaného při uzavření Kupní smlouvy na e-mail: eshop@keramikakrumvir.cz.

8.3 Při odstoupení od Kupní smlouvy Prodávající vrátí Kupujícímu spotřebiteli kupní cenu, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží, a to nejpozději do 14 dní ode dne doručení odstoupení Prodávajícímu. Jestliže Kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující spotřebitel. Pro vrácení plateb Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující spotřebitel neurčí výslovně jinak.

8.4 Kupující spotřebitel bere na vědomí, že:

8.4.1 Vrácení platby ve výše uvedení lhůtě je podmíněno doručením vráceného zboží, nebo prokázáním, že zboží již bylo odesláno zpět (dle skutečnosti, která nastane dříve).

8.4.2 Je nutné zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy. Zboží je nutné zaslat zpět nebo předat na výše uvedené adrese. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů.

8.4.3 Náklady přímo spojené s vrácením zboží ponese Kupující spotřebitel.

8.4.4 Vracené zboží je nutné řádně zabalit a zvolit vhodný způsob dopravy, aby nedošlo k jeho poškození. Pro vrácení zboží Prodávající doporučuje vrátit zboží v původním obalu nebo zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě.

8.4.5 V opačné případě Kupující spotřebitel odpovídá za vzniklou škodu.

8.4.6 Odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je potřebný k obeznámení se s vlastnostmi, povahou a funkčností zboží.

8.5 Prodávající je oprávněn ve lhůtě 14 dnů přezkoumat vrácené zboží, zda nedošlo k poškození vráceného zboží.

8.6 Kupující spotřebitel si je vědom, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze zejména odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu.

9. Odpovědnost za vady zboží

9.1 Odpovědnost za vady vzniklé z Kupní smlouvy uzavřené mezi:

9.1.1 Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména pak § 2099 Občanského zákoníku. Kupující podnikatel má práva z vadného plnění uvedená v § 2106 Občanského zákoníku.

9.1.2 Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména pak § 2161 Občanského zákoníku.

9.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli, že zboží dle Kupní smlouvy je v okamžiku převzetí bez vad. Prodávající zejména odpovídá, že zboží:

9.2.1 Má vlastnosti, které si Prodávající a Kupující spotřebitel ujednal, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

9.2.2 Hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

9.2.3 Odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

9.2.4 Je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

9.2.5 Věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.4 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

9.5 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 9.4, může Kupující spotřebitel v případě, že vada představuje podstatné porušení Kupní smlouvy:

9.5.1 Požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží.

9.5.2 Požadovat odstranění vady opravou zboží.

9.5.3 Žádat přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.5.4 Odstoupit od smlouvy.

Kupující spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující spotřebitel své právo včas, má práva podle článku 9.6

9.6 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 9.2, může Kupující spotřebitel v případě, že vada představuje nepodstatné porušení smlouvy:

9.6.1 Požadovat odstranění vady.

9.6.2 Přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí Kupujícímu spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

9.7 Kupující spotřebitel je rovněž oprávněn:

9.7.1 Požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. V případě, že není možné postupovat dle předchozí věty, může odstoupit od Kupní smlouvy.

9.7.2 Požadovat bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

9.7.3 Požadovat dodání nového zboží, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (alespoň 2x) nebo pro větší počet vad (alespoň 3). V takovém případě má i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

10. Záruka za jakost

10.1 Zárukou za jakost se Prodávající Kupujícímu spotřebiteli zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

10.2 Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu spotřebiteli, bylo-li zboží podle Kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Prodávající doporučuje Kupujícím spotřebiteli, aby do skončení záruční doby uschoval doklad o zakoupení zboží (fakturu).

11. Uplatnění reklamace

11.1 Uplatnění reklamace se řídí Reklamačním řádem dostupným na Webu.

12. Doručování

12.1 Prodávající a Kupující si mohou vzájemně doručovat písemnosti prostřednictvím elektronické pošty. Kupující bude doručovat písemnosti, není-li těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak na e‑mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v článku 1.2 těchto Obchodních podmínek a Prodávající Kupujícímu na e‑mailovou adresu uloženou v rámci Účtu nebo uvedenou v Objednávce.

13. Mimosoudní řešení sporů

13.1 Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete ZDE. Provozovatel doporučuje, aby Kupující spotřebitel před zahájením mimosoudního řešení sporu, kontaktoval Prodávajícího na e-mail uvedený v článku 1.2 těchto Obchodních podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto Obchodní podmínky a stejně tak veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající či výslovně neupravené se řídí a vykládají v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s Občanským zákoníkem.

14.2 Prodávající a Kupující se zavazují řešit vzájemné spory především vzájemným jednáním s cílem zachování dobrých obchodních vztahů. Veškeré spory a nároky vzniklé z Kupní smlouvy nebo v této souvislosti, budou řešeny před příslušnými soudy České republiky. V případě, že je stranou Kupní smlouvy Kupující podnikatel, je místně příslušným soudem obecný soud Prodávajícího.

14.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.

14.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.5 Součástí Obchodních podmínek jsou následující přílohy:

14.5.1 Příloha 1 – Odstoupení od Kupní smlouvy

14.5.2 Příloha 2 – Formulář pro uplatnění reklamace

14.5.3 Příloha 3 – Reklamační řád

14.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2019.