Na odeslání objednávek máme až 3 týdny, jak máme uvedeno v obchodních podmínkách. Objednávky jsou náročnější na zabalení a bereme je popořadě. Je třeba s tím počítat a udělat si objednávku s předstihem. 

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 GDPR* (dále „Informace“)


1. Kdo je správcem osobních údajů?

1.1 Správcem osobních údajů je společnost Keramika Krumvíř, spol. s r.o., IČO: 18511139, se sídlem Krumvíř 206, PSČ 691 73, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3555 jakožto prodávající a provozovatel e-shopu (dále „E‑shop“) dostupného na www.keramikakrumvir.cz (dále „Prodávající“).

1.2 Pojmy s velkými počátečními písmeny používané, avšak ne výslovně definované v této Informaci, budou mít význam, který jim je dán v Obchodních podmínkách E-shopu.

1.3 Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým Prodávající nakládá s Vašimi osobními údaji. Prodávající zpracovává všechny osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle GDPR, a na to navazujících právních předpisů.

1.4 Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste Prodávajícímu poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

1.5 V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na e mail: eshop@keramikakrumvir.cz.

2. Jaké osobní údaje Prodávající zpracovává?

2.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících poskytnutých Prodávajícímu v souvislosti s nákupem přes E-shop a dále návštěvníků Webu (dále také společně jako „Subjekty údajů“), zejména pak v tomto rozsahu:

2.1.1 Identifikační a kontaktní údaje Subjektů údajů (zejména jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e mailová adresa).

2.1.2 Popisné údaje (bankovní spojení, účetní doklady zahrnující osobní údaje apod.).

2.1.3 Údaje o třetích osobách ve vztahu k Subjektu údajů (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon zástupce Kupujícího).

3. Proč tyto osobní údaje Prodávající zpracovává a co jej k tomu opravňuje?

3.1 Prodávající zpracovává osobní údaje Subjektů údajů zejména z těchto důvodů (účelů):

3.1.1 Vyřízení objednávky (tj. uzavření/plnění Kupní smlouvy), a to na základě článku 6/1 b GDPR. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být Kupní smlouva uzavřena a/nebo podle ní nemůže být plněno.

3.1.2 Evidenční a organizační účely, a to na základě článku 6/1 f GDPR. Prodávající zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu (vedení databáze Subjektů údajů a jejich kontaktních údajů, evidence přístupových údajů, evidence pohledávek, evidence souhlasů apod.). Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky.

3.1.3 Fakturace a vedení účetnictví, a to na základě článku 6/1 c GDPR. Zpracování probíhá na základě zákonem stanovené povinnosti. Zpracování nelze odmítnout.

3.1.4 Přímý marketing, a to na základě článku 6/1 f GDPR v případě Kupujících. Kupující je oprávněn odmítnout zasílání obchodních sdělení. Lze tak učinit na e‑mail: eshop@keramikakrumvir.cz.

3.1.5 Statistické údaje, díky kterým získává Prodávající představu o způsobu využití Webu. Díky těmto údajům může pracovat ne zlepšování poskytovaných služeb.

3.1.6 Spokojenost s nákupem. Tento zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš E-shop zapojen. Dotazníky Vám zašleme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §7 odst. 3 zákona o některých službách informační povinnosti neodmítnete zasílání obchodních sdělení. Pokud si nepřejete zaslat dotazník spokojenosti, prosím informujete nás na e‑mail. Pro zasílání dotazníků vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, tomu pro tyto účely můžeme předávat informace a zakoupeném zboží a vaší e-mailovou adresu.

3.2 Ke zpracováním uvedeným v článku 3.1 není zapotřebí souhlasu Subjektu údajů.

3.3 Prodávající může zpracovávat i jiné osobní údaje, a to na základě čl. 6/1 a GDPR – tj. souhlasu Subjektu údajů. O zpracování na základě souhlasu je Subjekt údajů informován přímo při jeho udělení na Webu, kdy je sdělen rozsah zpracovávaných osobních údajů (tj. jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem) (jedná se např. o návštěvníky Webu, kteří udělili souhlas v souvislosti s žádostí o zasílání newsletterů. V ostatním se přiměřeně uplatní informace uvedené v tomto dokumentu. Subjekt údajů bere na vědomí, že zpracování na základě souhlasu je dobrovolné a souhlas může kdykoliv odvolat na výše uvedeném e-mailu. Souhlas je udělen na dobu 5 let, nedojde-li dříve k jeho odvolání.

4. Jak Prodávající zpracovává osobní údaje Uživatelů a komu je může poskytnout?

4.1 Zpracování osobních údajů Subjektů údajů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména souvislosti s vyřízení Objednávky. Osobní údaje jsou zpracovávány:

4.1.1 Zaměstnanci Prodávajícího.

4.1.2 Případně externími zpracovateli, se kterými Prodávající spolupracuje, a s nimiž má uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, bude Subjekt údajů o zpracovatelích informován na základě žádosti.

4.2 Osobní údaje Subjektů údajů mohou být dále poskytnuty:

4.2.1 Subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. Policie ČR, kontrolní úřady apod.).

4.2.2 Spolupracujícím dopravcům, kteří jsou v postavení samostatných správců osobních údajů.

4.2.3 Provozovateli portálu Heureka.cz, pokud jste neodmítli zasílání obchodních sdělení.

4.3 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, nejsou Osobní údaje předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU).

5. Jak dlouho bude prodávající uchovávat osobní údaje?

5.1 Není-li v této Informaci uvedeno jinak, bude Prodávající osobní údaje Subjektů údajů uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu či oprávněného zájmu Prodávajícího, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv prodávajícího. Konkrétní informace budou kupujícímu sděleny na jeho žádost.

6. Jaká jsou práva Subjektů údajů?

6.1 Subjekt údajů má právo na:

6.1.1 Zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.

6.1.2 Odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů.

6.1.3 Výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.

6.1.4 Omezení zpracování osobních údajů; současně má Subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování na základě oprávněného zájmu.

6.1.5 Poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny.

6.1.6 získání osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, aby mohl data dále využívat on nebo jiných správce osobních údajů.

6.1.7 Oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Prodávajícímu povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.

6.2 V případě, že se Subjekt údajů domnívá, že Prodávající při zpracování osobních údajů porušili právní předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se domáhat soudní ochrany.

7. Zásady zpracování cookies

7.1 Cookies jsou malé textové soubory, které vytváří Web a ukládá je do zařízení používané Subjektem údajů. Zařízení je pak identifikováno, když se Subjekt údajů na Web vrátí. Obvykle se do cookies nahrávají uživatelské předvolby (například jazyk zvolený na stránce) nebo nějaký stav věci (jestli je Subjekt údajů přihlášen k Účtu, volba jeho preferencí apod.).

7.2 Prodávající používá cookies, aby vytvořil uživatelsky přívětivý Web, lépe poznal jeho Subjekty údajů a věděl, co se jim líbí. K tomu jsou často zapotřebí tzv. cookies třetích stran. Prodávající tak může Subjektu údajů nabídnout přesně to, co potřebuje a nebude jej oslovovat nezajímavými nabídkami. Některé cookies mohou sbírat osobní údaje. Prodávající používá cookies:

Za účelem fungování Webu (technické cookies). Takové technické cookies jsou nezbytné, aby Web fungoval tak, jak má. Ukládání technických cookies je v oprávněném zájmu Prodávajícího, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu Subjektu údajů.

7.2.1 Pro účel měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování Subjektů údajů na Webu; cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymizované podobě (zde se nejedná o zpracování osobních údajů), nebo v pseudonymizované podobě, při které dochází ke zpracování osobních údajů a která umožňuje identifikaci Subjektu údajů jen při vynaložení značného a odborného úsilí. Ukládání těchto cookies je v oprávněném zájmu Prodávajícího, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu Subjektu údajů.

7.3 Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti používání cookies (omezit cookies) nastavením prohlížeče. Omezení cookies může vést ke snížení kvality fungování Webu. Souhlas se zpracováním cookies může Subjekt údajů kdykoliv odvolat nebo znovu udělit nastavením příslušného prohlížeče.

7.4 Prodávající používá následující cookies:

Název/Vydavatel cookie použité na stránce

Typ cookies

Doba expirace

Vidí její obsah třetí strana?

Prestashop

nutné pro fungování e-shopu

24 hodin

ne


Tato informace je platná ke dni 17.6.2019.


* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).